Cj - I'm lit

Shorty on that demon time (Diego)
I'm lit (I'm lit), I'm lit (I'm lit, ayy), I'm lit (ayy, Bankroll Got It)
Ayy, walk up on the shit, I'm lit (skrrt...

Lyrics licensed by LyricFind