O.n.a. - Niekochana

P³aczê do pustych œcian, co za wstyd...
By³am z kimœ jakiœ czas, niewa¿ne ju¿...

Czuje, ze wokó³ mnie nie kocha nikt.
Czujê, ¿e zawsze ju¿ bêdzie tak..

Tulê siê do Twych r¹k, nie czujê nic.
Bojê siê poczuæ coœ, to boli, wiem...


JESTEM SAMA, TAKI LOS
NIEKOCHANA, TAKI LOS...

Nie mogê kochaæ, bo s³aba jestem wtedy.
Nie myœlê o sobie i zatracam siê.
Oddajœ wszystko, a nie mam nic.
Znowu nie kocha³ mnie ten obcy ktoœ.

JESTEM SAMA, TAKI LOS
NIEKOCHANA, TAKI LOS...
MO¯E PUKASZ DO MYCH DRZWI...
POWIEDZ, CZEMU NIE S£YSZÊ NIC??

JESTEM SAMA, TAKI LOS
NIEKOCHANA, TAKI LOS!!!

Lyrics licensed by LyricFind