O.n.a. - Ciagle ty

Mo¿e kiedyœ stracê Ciê
Gdy bêdziesz dosyæ mia³
Moich ci¹g³ych zmian
Mo¿e kiedyœ uznasz, ¿e
To, co by³o w nas
Nie rozkwita ju¿...

Ale jesteœ, zawsze kochasz mnie
Jesteœ i spokojnie ci¹gle Ty...

Czasem myœlê, ¿e ten ból,
Który w sobie mam
Po coœ jednak jest
Czasem myœlê, ¿e mój los
Chce godziæ ze mn¹ siê
Ja ci¹gle nie wiem jak...


Ale jesteœ, zawsze kochasz mnie
Jesteœ i spokojnie ci¹gle Ty...

Nie potrafiê z Tob¹ byæ
Tak mocno jak byœ chcia³
Nie potrafiê ufaæ Ci
Chocia¿ pragnê, pragnê...
Muszê czasem zmyliæ krok,
By potem znaleŸæ
W³aœnie tak to czujê...

Mo¿e kiedyœ pryjdzie czas,
¯e uspokojê siê
£agodnie minie z³o
Ale teraz póki co
Szaleje we mnie krew
Dlatego wybacz mi

Ale jesteœ, zawsze kochasz mnie
Jesteœ i spokojnie ci¹gle Ty...

Lyrics licensed by LyricFind